Blandat

Tidig Kastrering

2009-09-19 01:32 #0 av: Lena

I USA har tidig kastrering varit godkänd och välanvänd sedan början av 90-talet. Nu har Jessica Magnusson gjort ett examensarbete där hon undersöker om det innebär några skillnader för katten att kastreras vid 12 veckors ålder jämfört med de svenska rekomendationerna 6 månader.

I USA har katthemmen lika stora problem med hemlösa och oplanerade kattungar som vi har här i Sverige. Varje år avlivas miljontals katter som ingen vill ha. Då började några katthem kastrera alla sina kattungar, vissa redan vid 6-7 veckors ålder, för att minska risken för fler oplanerade kattungar och dessutom för att de katter som adopterades från katthemmen inte skullekunna avlas på senare. I USA har tidig kastrering varit godkänd och välanvänd sedan början av 90-talet.

Jessica Magnussons arbete bygger på litteraturstudier och en enkätundersökning. I enkätundersökningen har 53 slumpvis utvalda veterinärklinker deltagit.

!!!!1111kattungar2liggandeLinda.jpg

Varför kastrera?

Det finns många orsaker till varför man bör kastrera sin katt. De främsta fördelarna är att risken för sjukdomar i könsorganen minskar. Honorna kommer inte att kunna drabbas av äggstocks- eller livmodercancer och hankatterna kommer inte drabbas av testikeltumörer.

Eftersom honkatter ofta blir könsmogna tidigare än man tror kan man genom tidig kastrering förhindra att oönskade kattungar föds och därmed bidrar till överpopulationen av katter. Dessutom minskar risken för att honkatter utvecklar juvertumörer kraftigt om de kastreras före första löpet.

Kastration används också för att minska sexuella beteenden och revirbeteenden. Honkattens löpbeteende minskar och katterna slutar vandra långa sträckor för att hitta en partner, vilket innebär att de blir lugnare. Revirmarkering, då katten sprayar urin på till exempel möbler i omgivningen, minskar ofta när katten kastreras, liksom aggression mot andra djur.

Kastrerade katter tenderar även att leva längre än okastrerade katter.

Nuvarande åldersrekommendation

I Sverige var det fram till slutet av 1990-talet vanligt att man väntade med att kastrera sin katt tills den var könsmogen eller uppemot ett år gammal. Men detta ledde ofta till att många katter redan hade hunnit fortplanta sig innan de kastrerades. Något som bidrog till att antalet övergivna katter ökade. På dessa grunder bestämde sig Sällskapet för Smådjursreproduktion och Swedish Veterinary Feline Study Group att rekommendera att katter bör kastreras vid 6 månaders ålder.

!!!!!1111VitKattungeLjusLinda.jpg

Tidig kastrering

Tidig kastrering syftar oftast på kastrering som görs när kattungen är mellan 6 och 16 veckor gammal.

I USA och många andra länder har man precis som i Sverige stora problem med överpopulation av katter och hundar. Det rör sig ofta om hemlösa djur och oplanerade kullar. Varje år avlivas flera miljoner friska katter från katthem på grund av att det inte finns tillräckligt med folk som vill adoptera dem. Detta har gjort att många katthem vill använda sig av tidig kastrering för att på så sätt kunna kastrera alla katter och se till att inga katter som adopteras kommer att kunna föröka sig och bidra till överpopulationen.

Dessutom finns risken att många katter hinner fortplanta sig om man väntar med kastration till den traditionella åldern 6-8 månader, eftersom åldern för könsmognad varierar kraftigt. Det är inte ovanligt att honkatter blir könsmogna redan vid 4 månadersålder.

Även för uppfödare finns det fördelar med tidig kastrering då de kan få sina kattungar kastrerade innan leverans till den nya ägaren.

Det innebär en större risk att söva en kattunge jämfört med en vuxen katt. Därför har omfattande studier genomförts för att komma fram till de bästa metoderna. Det finns idag mycket kunskaper och erfarenheter om vilken typ av narkos/samärtlindring som fungerar bäst för kattungar.

!!!!!11111KattungeMusLinda.jpg

Farhågor kring tidig kastrering

En oro som finns kring tidig kastrering är hur tillväxten påverkas samt att risken för epifysfrakturer därmed ökar.

Studier har genomförts där man jämfört katter som kastrerats vid 7 veckors ålder, samt vid 7 månader med okasterade katter. Kastrering reducerar hormonerna testosteron och östrogen, som båda har betydelse för epifysernas slutning. Studierna visade att kastration reducerar dessa hormoner i samma grad oavsett i vilken ålder katten kastreras. Episfysernas slutning sker ca 8 veckor senare hos en kastrerad katt än hos en okasterad.

På grund av den försenade epifysslutningen har det också antagits att risken ökar för att katten ska råka ut för episfysfrakturer. I en studie som omfattade 1660 katter kunde man dra slutsatsen att epifysfrakturer inte hade något samband med tidig kastrering. Frakturer var rent generellt ovanligt bland katterna i studien. I en annan studie har man dock sett att försenad epifysslutning kombinerad med övervikt ökar risken för epifysfrakturer.

Övervikt och ämnesomsättning 

Övervikt är ett vanligt problem som beror på många faktorer. Till exempel vilket foder katten får och hur aktiv den är.  Men det kan också bero på om katten är kastrerad eller ej. Kastrationen påverkar bland annat ämnesomsättningen och aktivitetsnivån.

En studie har visat att okastrerade hankatter har 28 % högre ämnesomsättning än kastrerade hankatter. Och okastrerade honkatter har 33 % högre ämnesomsättning än kastrerade honkatter. Efter kastrering ökar katterna dessutom sitt matintag med 26 % respektive 17 %.

Detta är den största anledningen till att katter går upp i vikt efter kastrering. De behöver mindre energi, men tenderar att äta mer. Många studier har visat att kastrerade katter har lättare för att gå upp i vikt, men man har inte sett några skillnader mellan tidigt kastrerade katter eller katter kastrerade efterkönsmognad.

Kattägarna bör informeras om detta så att de kan ta till åtgärder för att förhindra viktuppgång, så som motion och ett bra foder. Tyvärr har nästan hälften av alla kastrerade katter någon form av övervikt.

!!!!!!11111KattungeStorLinda.jpg 

Narkosrisken

Man måste vara försiktigt när man söver ett ungt djur, eftersom distributionen och nedbrytningen av läkemedel skiljer sig mellan kattungar och vuxna katter. Från 12 till 14 veckors ålder fungerar dock njurar och lever som hos en vuxen katt. Dock kan man behöva sänka läkemedelsdoserna och välja läkemedel som är säkrare för yngre katter.

När en ung katt sövs är det viktigt att man övervaknar den under operationen. De faktorer som är viktigast att övervaka är pulsen, hemoglobinets syresättning, andningsfrekvens, muskelavslappning, till exempel i käken, ögats position och pupillstorlek. Det är viktigt att man inte förlitar sig på övervakningsutrustning utan övervakar djuret manuellt.

Genom dessa faktorer kan man enkelt bedöma hur djuret ligger i narkosen och även tidigt upptäcka förändringar. Kattungar är dessutom känsligare för hypotermi (nedsatt kroppstemeratur) vilket kan leda till ett försämrat uppvak på grund av långsammare elimination av läkemedlen.

Urinvägsproblem  

Sjukdomar i urinvägarna är vanligt bland kastrerade hankatter. Man har trott att detta beror på att kastrering, och framförallt tidig kastrering, skulle leda till ett trängre urinrör.

Flera studier har dock bevisat att urinrörets diameter inte skiljer sig mellan tidig kastrerade, sent kastrerade eller okastrerade katter. I en studie kunde man till och med se att urinvägsproblem var vanligare hos katter som kastrerats efter könsmognad. Om orsakerna till urinvägsproblemen var åldern vid kastrering eller påverkan från miljö eller foder var dock oklart. Man har däremot sett skillnader i utvecklingen av de yttre könsorganens utseende. Tidigt kastrerade katter kommer att behålla det juvenila utseendet, hankatter utvecklar inga hullingar på penis och honkatter har en mindre vulva än okastrerade katter. Hos katter som däremot kastreras efter könsmognad kommer de yttre könsorganen att tillbakabildas något; hankatterna får atrofierade hullingar och honkatternas vulva förminskas något.

!!!!!11111KattungeRyggLinda.jpg

Beteendeförändringar 

En studie har under ett år undersökt hur beteendet förändras hos katter som kastreras vid 7 veckor respektive 7 månader och katter som inte kastreras alls. De beteenden som undersöktes var lekfullhet, upphetsning, aktivitetsnivå, vokalisering, aggression mellan individer och tillgivenhet.

Slutsatsen man kunde dra av denna studie var att det inte gick att upptäcka skillnader mellan någon av grupperna i avseende på lekfullhet, aktivitetsnivå, vokalisering eller upphetsning.

Däremot såg man tydligt att aggression mellan individer var högre i gruppen med okastrerade katter. Man såg också att de båda grupperna med kastrerade katter var betydligt mer tillgivna mot observatören jämfört med de okastrerade katterna.

Bland katter som kastreras innan könsmognad verkar dock risken vara större för att de blir mer rädda för främlingar och mer benägna att gömma sig. Bland tidigt kastrerade hankatter är urinmarkering ovanligt.

I en annan studie drog man slutsatsen att problembeteenden inte var vanligare hos tidigt kastrerade katter.

Påverkat immunförsvar 

Få långtidsstudier finns på tidigt kastrerade katter och många veterinärer är oroliga för att tidig kastrering skulle leda till att katten får ett sämre immunförsvar och därmed är känsligare för infektioner.

I en studie anses det dock osannolikt att tidig kastrering skulle vara förknippat med dåligt immunförsvar eftersom tidig kastrerade katter inte drabbades av infektioner i större utsträckning än katter kastrerade efter könsmognad. Man såg också att tandsköttsinflammationer och astma var mer sällsynt hos tidigt kastrerade katter, vilket helt motsäger att immunförsvaret skulle vara försämrat.

!!!!!!!!LindapaddaMini.jpg

Speciella faktorer vid tidig kastrering

Tidig kastrering ska endast tillämpas på fullt friska kattungar. De bör också vara vaccinerade och avmaskade. Innan sövning bör de genomgå en nogrann undersökning. När det gäller hankatter undersöks om båda testiklarna finns i pungen.

Kattungen vägs till närmsta hekto och läkemedelsdoserna räknas ut noggrant. Kattungar drabbas lätt av hypotermi (nedkylning). Det är därför mycket viktigt att kattungen hålls i en varm miljö före och efter operationen.

Från 12 till 14 veckors ålder fungerar dock lever och njurar som hos en vuxen katt. Vilket innebär att riskerna minskar.

Kattungar ska fastas innan operationen, men helst inte mer än 3-8 timmar. Ju yngre katten är desto kortare tid fastas den. Man bör dessutom se till att kattungen får i sig ett litet mål mat inom en timma efter att den vaknat.

För att få ett så bra insomnande och uppvaknande som möjligt bör man försöka hålla katten i en lugn miljö.

Enkätundersökningen Svenska veterinärkliniker

Av de tillfrågade klinkerna är det endast 12% som utför kastrering vid 12 veckors ålder. 

Orsaken till varför så få valt att inte kastera vid tidig ålder är traditionen att inte kastrera katter förrän vid 6 månaders ålder samt oro för tillväxtstörningar hos katten.

Angivna fördelar med tidig kastering:

 • Minskad risk för juvertumörer.
 • Minskad risk för revirbeteenden.
 • Inga oönskade kullar.
 • Katten slipper stressen som könsmognad innebär.
 • Yngre katter återhämtar sig snabbare än en äldre katt.

Angivna nackdelar:

 • Narkosrisken var den övervägande nackdelen.
 • Operationen är tekniskt svårare.
 • Svårare att dosera läkemedel.
 • Kattungarna är för aktiva efter operationen.
 • Risken för hypotermi och hypoglykemi är större.
 • Några av de tillfrågade var även oroliga för ökad tillväxt och några för minskad tillväxt.

56% av det illfrågade veterinärena rekomenderade energireducerat foder till nykasterade katter.

126_2637.JPG

Författarens kommentarer/diskussion

Skillnaderna mellan att kastrera en katt vid 12 veckors eller 6 månaders ålder är inte stora. Man måste dock vara försiktigare med vävnaderna och sänka läkemedelsdoserna.

Farhågorna som finns kring tidig kastrering kan i princip dementeras genom de källor jag använt i mitt arbete. Övervikt verkar vara ett problem som förekommer oavsett ålder vid kastrering, liksom urinvägsproblem.

Narkosrisken är minimal så länge man använder rätt läkemedel, är extra noggrann meddoseringen och håller djuret under noggrann övervakning av framförallt kroppstemperaturen på grund av risken för hypotermi.

Epifysfrakturer är generellt ovanligt, men jag tycker dock att det vore bra med mer forskning på huruvida epifysfrakturer är sammankopplat med tidig kastrering, men även forskning på flera epifyser, eftersom den källa jag använde endast studerade en epifys.

Jag anser, efter att ha skrivit detta arbete, att tidig kastrering är något som kan utföras med säkerhet, om kliniken det utförs på har rätt förutsättningar och kunskaper.

Den här artikeln bygger på Jessica Magnussons studentarbete: Kastration av katt, Publicerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara 2009.  

Jessica har alias Jessica1987 här på iFokus om du vill ställa frågor till henne.

Du kan ta del av hela arbetet via denna länk: Kastration av katt

Foto: Linda Carlström

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-19 02:11 #1 av: Mainebusters

Dumt att ta onödiga risker när man lika gärna kan kastrera från ca 5 månaders ålder. Jag skulle aldrig riskera kattens hälsa bara för att göra en tidig kastrering. Då väntar jag hellre tills katten är 5 månader.

Att kastrera är bra, men det behöver inte gå till överdrift att göra det för tidigt. Min åsikt. Och vi får alla ha olika sådana som tur är..

Anmäl
2009-09-19 02:36 #2 av: Annaliz

Jag hittade den där artikeln när jag sökte om tidig kastrering på Google. Jättebra att den "klistrades" in här, för jag tycker den tar upp väldigt mycket bra information om fördelar, nackdelar, risker och konsekvenser. Jag håller med Jessica i hennes arbete, om en kastrering skall se vid tolv veckors ålder skall kliniken det utförs på ha rätt förutsättningar och kunskaper, annars tycker jag inte att det är dödsviktigt att det sker förr eller senare. Det visar sig gå lika bra ändå och en katt som råkar komma in i könsmognad innan kastrering lider inte eller får några men i efterhand förutsatt att operationen går som den skall. Det är bara en fördel att göra bort det s.a.s. Jag har två katter, en tös som t.o.m fick en kull innan och en hane på tre år som kastrerats och inte har de visat några tendenser på övervikt eller depression bara för att de kastrerades senare. Dock anser jag att 4-5 månader är en bra ålder att kastrera :)

Anmäl
2009-09-19 02:49 #3 av: Hyrrokkin

För mig är det självklart att en veterinär ska ha kunskap om det den sysslar med. Kan dem inte utföra en tidig kastrering ska dem inte göra det heller. Kan dem däremot det dem gör ser jag inga hinder. Jag kommer med största sannolikhet kastrera våra kattungar innan dem säljs.

Anmäl
2009-09-19 03:04 #4 av: Mainebusters

Om jag får en kull sedan, så kommer jag inte att kastrera innan leverans. Om inte katten uppnått en ålder om ca 5 månader, eller om medicinska skäl föreligger.

 

Anmäl
2009-09-19 12:35 #5 av: Silvestris

#1

Med tanke på att dödligheten och förekomsten av post-operabla komplikationer är lägre hos tidigt kastrerade katter skulle jag snarare vända det till att det är en risk att vänta.Flört

Anmäl
2009-09-19 14:32 #6 av: Mainebusters

#5  Får jag fråga var du hittar fakta om detta?

Anmäl
2009-09-19 15:58 #7 av: Annaliz

#3 Då ser inte jag heller några hinder, men som sagt finns det väldigt många kliniker som väljer att inte kastrera så tidigt och det är ju solklart pga brist på kunskap och vill inte riskera att det händer något fel. Men det borde finnas utbildningar för sådant eftersom att det alltmer vanligt, särskilt bland rasuppfödare som vill kastrera, precis som du, innan de säljs! Det är ju super, så är ni helt försäkrade om att de säljs som kastrerade sällskapskatter :)

Anmäl
2009-09-19 20:15 #8 av: MiiM

Tack för informationen.

Då fick jag lite fundera på men jag tror jag ska kastrera

Ozzian inom en snar framtid.(Nästa månad troligt.)

Bättre tycker jag nog att göra det tidigt.

//M

 

Anmäl
2009-09-19 22:02 #9 av: Lena

För oss som jobbar med hemlösa katter kan tidig kastrering vara viktigt som sjutton. Om ni läser artikeln noga är det inte större risker om katterna väl hunnit bli 12 veckor. Det är om det sker innan dess som det finns risker med narkosen. Det verkar vara en magisk gräns där. I USA där katthemmen sedan länge praktiserar tidig kastrering går de efter vikten och kastrerar inte kattungar som väger under 1000 g.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-19 22:08 #10 av: MaalinF

Jag har kastrerat 1 kattunge vid 14 veckors ålder, det gick supersmidigt. Hon var sig själv efter 1 dag och såret läkte mycket snabbt, de har ju bättre läk-kött som små.

Anmäl
2009-09-20 00:19 #11 av: Kusten

Funderar på tidig kastrering här.. det gäller två honor som nu är cirka 12-14 veckor gamla och som snart ska till nytt hem.

Vilken klinik i Göteborg med omnejd kan ni rekommendera?

 

Anmäl
2009-09-20 01:07 #12 av: Lena

#12 Vet en veterinär i Göteborg som jag tror kastrerar tidigt. Jag PMar dig.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-20 02:19 #13 av: Silvestris

#6

I ett flertal vetenskapliga studier.

Anmäl
2009-09-20 02:32 #14 av: Mainebusters

# 13  Ja, det förstår jag.. men var? Så jag kan läsa på lite? Och ev. övertygas..

Anmäl
2009-09-20 03:07 #15 av: Silvestris

#14

Jag kan gräva lite "imorgon", jag har precis kommit hem från jobbet så jag orkar inte med några efterforskningar just nu men som sagt... senare.

Anmäl
2009-09-20 10:08 #16 av: Mainebusters

#15  Det är ingen panik, det är bara kul att veta var det finns info..

Anmäl
2009-09-20 11:58 #17 av: MaalinF

Kusten, har PM:at dig :) Säg til om du vill ha hjälp med att hitta eller en fika under tiden eller så =)

Anmäl
2009-09-20 14:06 #18 av: Lena

#14 Du har länken till hela examansarbetet i artikeln #0. Här har du den igen: Länk till examensarbetet.

Artikeln är bara ett referat av det omfattande och vetenskapligt utformade arbetet som även innehåller nogranna källhänvisningar. Du bör hitta svaret på alla dina frågor om du läser den ordentligt.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-20 14:07 #19 av: Silvestris

#16

Om komplikationer och mortalitet kan du läsa i Short-term results and complications of prepubertal gonadectomy in cats and dogs av Howe. Sedan antar jag att de flesta studier jag har läst anges i originalartikelns referenslista.

Dessutom...

I Long-term risks and benefits of early-age gonadectomy in cats av Spain et al kan man läsa att tidigt kastrerade katter löper signifikant lägre risk att drabbas av tex. astma, bölder och gingivit än katter som blivit kastrerade i traditionell ålder. Risken för flertalet andra sjukdomar som tex. hjärtsjukdomar och FLUTD var densamma hos alla katterna, oavsett när de hade kastrerats. Just denna studie är rätt så omfattande. De undersöker en mängd olika sjukdomstillstånd och beteendeproblem hos fler än 1500 katter.

I en senare studie av Howe, Long-term outcome of gonadectomy performed at an early age or traditional age in cats, inte bara förkastas teorin att tidigt kastrerade katter lättare drabbas av FLUTD utan den visar att det är tvärtom... katter som kastreras i traditionell ålder drabbas i högre omfattning av FLUTD.

Anmäl
2009-09-20 14:13 #20 av: Mainebusters

#18  Jag vill ha fler vetenskapliga studier, för att jämföra med. Inte läsa enbart en. Men alla studier kanske är positiva? Nej, jag får nog ta och surfa runt lite tror jag..

Vill gärna veta om det finns något skrivet av veterinärer, eller andra utbildade inom området.

 

#19  Jobbigt med engelska texter.. Min gamla skolengelska räcker nog inte till det! Glad

Men jag ska försöka luska mig fram lite..

Anmäl
2009-09-20 14:20 #21 av: Lena

#20 Då går du vidare till de källhänvisningar som finns i studien. Det fanns en hel del matnyttigt för den som vill ägna sig åt specialstudier i ämnet. Som sagt allt finns om du klickar dig vidare via angiven länk.

 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-20 14:53 #22 av: Mainebusters

Jag har letat fram lite läsbart på nätet.. Jag tycker att detta med sövningen är ett frågetecken. Det finns tydligen risker med det. Och som det stod i en text, så vore det ju bra om det framkom en svensk studie också.

Jag tycker då fortfarande att det går att vänta tills katten är fem månader. Men jag tror uppfödarna som vill ha den tidiga kastreringen för att säkerställa att inga småttingar tillverkas..

För min del, som har innekatt, spelar två månaders väntan ingen roll. Och då känns det så mycket bättre att låta katten sövas! Flört

 

Detta är min synpunkt ialla fall.

Anmäl
2009-09-20 15:11 #23 av: Silvestris

#22

Vad skulle det göra för praktisk skillnad att kastrera en katt på 5 månader jämfört med en på 4 månader? Vad gäller narkosen så citerar jag Dr. Little:

"Narkosen är så säker som veteinären gör den." Dvs. en veteriär som är duktig på att lägga narkos har inte svårare att söva en kattunge på 12 veckor än en katt på 12 månader.

Varför är det så viktigt med en svensk studie? Skulle en svensk studie per automatik vara bättre än 20 st amerikanska, 5 st tyska eller en spansk?

Det finns mycket forskning att ta dem av, men ja tyvärr måste man klarar av engelskan eftersom studierna främst presenteras på engelska.

Jag som uppfödare kastrerar tidigt främst eftersom jag (efter att ha tagit del av mycket forskning) är övertygad om att de enskilda katterna rent hälsomässigt har nytta av det. I andra hand är det för att kattungar jag inte anser ska gå i avel ändå går i avel. Har jag sålt 2-3 kattungar ur en kull till avel vill inte jag att ytterligare 2-3 kattungar slutligen går i avel. Det är inte avel som gynnar genetisk variation. Jag vill inte att en kattunge med navelbråck, som är skelögd, har rinnande ögon, har hudproblem, är döv osv. ska gå i avel öht. Så visst handlar det även om att garantera att vissa katter faktiskt inte går i avel.

Anmäl
2009-09-20 16:17 #24 av: Mainebusters

#23  Varför inte en svensk studie? Och jag skrev inte att det var viktigt, men jag vill gärna se en.

Och att uppfödare kastrerar innan försäljning, det gör alla som de vill. Men för min del kommer jag inte att göra det.

Nu är det ju inte förbjudet att kastrera tidigt, det är ju upp till varje vet. så jag tycker inte det är något att diskutera över. Vill man göra det tidigt, så då är det väl bara att ta sig till någon som gör det.

Men i dagsläget så är jag fortfarande emot kastrering vid 12 v. Och tänker inte diskutera min åsikt vidare. Det är bra att alla kan säga sin mening här, men man får respektera allas åsikter. Jag har full förståelse varför du tycker som du gör.

Lite OT: En del mediciner är tillåtna i andra länder, men inte här. Någon orsak finns det till det också. Biverkningarna anses för farliga.

Jag tycker iaf att det är bra om det forskas ordentligt innan nya rekommendationer om kastrering utgår.

Jag kanske ändrar mig en dag, man ska aldrig säga aldrig, men just nu tycker jag att det är bättre att vänta till katten är 5 månader minst. Om inte skäl föreligger.

Därmed sätter jag punkt för min del i denna tråd, då jag har sagt det jag vill säga. Glad

 

Anmäl
2009-09-20 19:57 #25 av: Lena

#24 Problemet är ju att svenska veterinärer inte utför tidig kastrering i någon större utstreckning ännu. Därför blir det ju naturligt att man måste gå till andra länder som har ordenligt med erfarenheter av metoden för att få ett tillförlitligt underlag. Det finns mycket erfarenheter redan att tillgång. Jag tror knappast att Svenska katter skiljer sig åt från t.ex. katterna i USA.

För min del handlar det om att skaffa sig kunskaper och därefter bilda sig en uppfattning utifrån det. Som alltid är det en massa känslor som skenar iväg och gör folk negativt inställda till nya metoder utan att de vet vad det handlar om. Sverige är ett oerhört konservativt land och det verkar vara särskilt svårt att få människor här att ta till sig nya kunskaper. 

För oss Hittekattsfolk är det många fördelar med tidig kastrering. Det skulle helt enkelt minska beståndet av hemlösa katter.  

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-20 20:01 #26 av: Mainebusters

#25  Ska bara svara på detta.. "Som alltid är det en massa känslor som skenar iväg"? Jag har läst att narkosen kan vara en risk, då de är små, och det räcker för att jag inte skulle genomföra det.

Självklart tycker många att det är en fördel, men det är faktiskt okej att tycka olika! Flört

Anmäl
2009-09-20 20:05 #27 av: Lena

#26 Fast när det gäller narkosen gäller den ökade risken riktigt små kattungar som är under 12 veckor eller väger mindre än 1000 g. Det handlar om att njurar och lever inte är fullt utvecklade innan dess.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-20 20:11 #28 av: Mainebusters

Om det nu är så himla bra med kastrering vid 12 v, varför har det inte gått ut rekommendationer om det till vet.? De som utbildar sig just nu, får de lära sig att de ska/kan kastrera så tidigt?

Det har nog sina orsaker. Men folk gör som de vill, vill de göra det tidigt, så är det väl bara att göra det.

 

 

 

Anmäl
2009-09-20 21:11 #29 av: Hyrrokkin

#28 Som det sades tidigare, det är svårt att lära gamla hundar sitta. Sverige är ett konservativt land som har svårt att ta till sig ny forskning. Nu är visserligen inte tidig kastrering sådär jättenytt, det är som sagt bara Sverige som ligger långt efter vissa andra länder. Tidig kastrering är bara ett exempel på det.

 

Och du har läst att sövning av små kattungar är farligt. Vi har visat dig otaliga exempeldär det står motsatsen. Det syns tydligt att du väljer läger efter vad du känner, läser först, eller vad du alltid har tyckt. Men jag förstår känslan, jag var skeptisk även jag när jag första gången hörde talas om det, och det var mina "gamla vanor" och åsikter som jag "ärvt", sånt som jag alltid tyckt. Det kändes lite som ett övergrepp att ge sig på så små kattungar, men efter att ha läst på, diskuterat, frågat, undrat, tagit reda på fakta istället för åsikter så har mina åsikter ändrats helt. Jag litar på det veterinärer och forskare kommit fram till under 20 års arbeten. För bara tjugo år sedan skulle katter vara minst ett år innan dem kastrerades, och det är vi väl få idag som kan säga annat än att dem nyare rekomendationerna som kom på 6 månader har gjort stor positiv skillnad. Det kanske är dags att förnya oss igen? Tiderna förändras, vi blir bättre på vad vi gör, lär oss mer, får bättre utrustning och större och mer kunskap. :)

Jag är glad att tiderna förändras.

Anmäl
2009-09-20 21:45 #30 av: Mainebusters

Vilka föreläsningar jag får! Flört Man ska visst inte tycka annorlunda här..

Men jag har inte fått svar på vad de lär ut till de blivande veterinärerna.. Någon som vet?

Anmäl
2009-09-20 21:54 #31 av: Hyrrokkin

#30 Föreläsning? Haha, nej information skulle jag kalla det :P Och självklart får du tycka annorlunda, det intressanta är varför (gud vad folk här inne hatar mig för att jag tjatar om "varför"). Men ett diskussionsforum utan åsikter vore ju fruktansvärt trist och värdelöst.

 

Nej jag har inte gått den utbildningen, så jag vet inte. Men uppenbarligen har inte den utbildningen uppdaterats vad gäller kastrering av katter. Faktum är att av deras utbildning består en läskigt liten bit specifikt om katter, därav den stora okunskap som ofta finns hos veterinärerna.

Anmäl
2009-09-20 22:09 #32 av: Mainebusters

#31  Information har jag fått, sedan är det upp till mig vad jag gör med den.. Och jag nöjer mig inte med infon jag får här, utan jag söker den på annat håll med.

Håller nog med, det kan bli väldigt mycket av varför.. *ler*. Men åsikter har vi ju, och det är ju det som är så kul! Sen tjatas det sönder och då är det mindre kul..

Men det är ju också intressant. Att en del vet mer, än det som lärs ut på universitet.

Det finns ju rekommendationer att följa också. Och de har säkert sina orsaker till att de ser ut som de gör.

 

Anmäl
2009-09-20 23:47 #33 av: Annaliz

En tolv veckors katt har fullt utvecklade organ precis som t.ex. en treårig katt. En tolv veckors katt är ändå tre månader och den enda skillnaden på en tre eller fem månaders katt är storleken, den växer - och visst! Det kanske blir ett lättare ingrepp eller en sk lättare operation pga det. Men en veterinär som inte har nog kunskap för ett sådant ingrepp avstår nog. Som det sagts tidigare så läker såren fortare på en yngre katt. Jag skulle nog säga att det löper stor risk att kastrera en kattunge som inte uppnått tolv veckor pga narkosen som i sin tur påverkas utav de icke fullt utvecklade organen. Jag förstår de olika åsikterna som framkommer här, en uppfödare kan ta en tidig kastrering som en fördel, men i övrigt spelar det faktiskt ingen roll om det görs någon månad senare eftersom katten förhoppningsvis inte hunnit in i könsmognad ännu. Skulle katten ha hunnit bli könsmogen och kastreras strax efter, så får det inga negativa följder på katten. Men jag tycker definitivt att Sveriges nuvarande och nyblivna veterinärer ska ta till sig utav de utländska studierna och erfarenheterna samt informeras och lära sig att göra sådana ingrepp i framtiden. Ingen seriös uppfödare skulle ta risken att kastrera sin kull om det var farligt.

Anmäl
2009-09-21 02:04 #34 av: Silvestris

#24

Jag skulle inte ha något emot en svensk studie, men jag tror ärligt talat inte att den skulle tillföra särskilt mycket heller. Den skulle tillfredsställa vissa skeptiskers behov att få lite "rekorderlig, tillförlitlig svensk forskning" men inte mer än så.

Nu har ju Sverige bara en veterinärhögskola vilket ger ganska begränsade möjligheter till veterinärmedicinsk forskning. Jämför med USA där det finns runt 30 veterinärhögskolor (dessutom hundratals djurhem som via sina sponsorer finansierar forskning). Sannolikheten att en studie angående tidig kastrering på katt skulle göras i Sverige är mycket liten.

Och din jämförelse med läkemedel... jag skulle snarare jämföra det så att många människor tar gärna de läkemedel läkaren föreskriver, utan att bry sig om att det är framforskat i ett annat land och utan att en enda svensk studie finns. De skulle gärna genomgå ett nytt kirurgiskt ingrepp om det ansågs ge dem bättre livskvalité, trots att tekniken är framarbetad i ett annat land och utan att en enda studie finns.

Men när det gäller ett internationellt vedertaget ingrepp som tidig kastrering och massor av internationell forskning finns (som säger att ingreppet är säkert), ja då hojtas det efter svensk forskning. Trots 100 års beprövad erfarenhet i USA och trots dussintals internationella studier...

Att kastrera vid 6 månaders ålder... det köper man utan att ens be om vetenskaplig forskning (och det finns ingen som stödjer den rekommendationen heller).

Anmäl
2009-09-21 07:32 #35 av: Mainebusters

Jaja... Men nu är det som det är. De som vill och kan kastrera vid 12 v, de gör ju det. Men jag tänker inte kastrera mina småttingar sedan. Det är upp till köparen.

Nu tycker jag att det börjar bli lite tjatigt detta.. Flört Att behöva försvara varför jag tycker som jag tycker.. så nu slutar jag med det..

Anmäl
2009-09-21 11:46 #36 av: Silvestris

#36

Du behöver inte försvara dig, jag är bara nyfiken på varför du gör den distinktion du gör: OK vid 5 månader men inte vid 4 månader. Du behöver självklart inte svara på det om du inte vill.

Anmäl
2009-09-21 12:23 #37 av: oh-la

personligen skrattar jag gott åt att folk i allmänhet verkar tro att allt som sägt på högskolan är vettigt och verkligehtsförankrat. även om föreläsarna ska vara förankrade med ny information och det måste finnas stöd i allt de säger i vetenskapliga studier får man höra mycket dumheter från stofiler som inte sökt ny kunskap sedan jorden var platt. några exempel på vad som lärdes ut på sjuksköterskeprogrammet 2007-2008.

* kvinnor dras till rött i större utsträckning än män eftersom kvinnor är samlare och söker mogna bär och frukt, medans män dras till blått eftersom de är jägare och vill ha klar himmer och friskt vatten.

* kvinnor är i mycket mycket större utsträckning utsatta för yttre påverkar och mår generellt sämre än män och tar livet av sig i större utsträckning.

* flickor blir underordnade pojkar genom yttre påverkan, som dockor. dockor till pojkar kan ofta stå upp själva och håller i något typ av redskap medan flickdockor är slappa och osjälvständiga. dett får barnet att underordna sig könsroller där mannen är stark och stabil och kvinnan är svag och vek.

* pedofili och zoofili är inga läggningar, utan sjukdomar (i själva verket är det parafilier, avvikande sexuella läggningar, men inte ens när det lades fram studier för föreläsaren som kontaterade att pedofili och zoofili var typer av läggningar gick hon med på att hon hade fel)

* det finns ingen annan ordning än den humanistiska och alla andra är fel. betingning finns t.ex. inte enligt en föreläsare eftersom människan är en så högt stående varelse.

* studieliteratur för kursen barnpsykologi var bland annat "ett litet barns dagbok" av John N Stern http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?ISBN=9789127027930&partner=b där författaren studerar sin egen sons utveckling. den är alltså inte baserad på forskning, utan på en studie som pappan gör på sin egen son.

detta är bara en handfull av allt dumt jag hörde under mitt enda år på Sjuksköterskeprogrammet innan jag hoppade av. det gäller verkligen att man är kritisk, och jag tror att personliga åsikter färgar utbildningarna mer än man tror.

Anmäl
2009-09-21 12:53 #38 av: [GunillaR]

Jag kommer att kastrera min Zenita när hon är 5 månader, i mitten av november. Finns ingen anledning för mig att göra detta tidigare eftersom hon är innekatt.

Min bror och svägerska kastrerade sin honkatt när den var väldigt ung. Hon blev förändrad på så sätt att hon blev stillsammare och åt mera. Nu är hon 7 år och överviktigt så att det stör.

Anmäl
2009-09-21 14:38 #39 av: Silvestris

#38

Men det är ju omöjligt att veta om de förändringarna beror på att katten kastrerades tidigt. Det går ju inte riktigt att göra en dubbel-blind-studie på det.Flört

Ämnesomsättningen sjunker på alla katter som kastreras, oavsett när de kastreras och den sjunker lika mycket. I snitt med 30%. Övervikt är inte ett kastreringsproblem utan ett ägareproblem. Det uppstår av den enkla anledningen att ägaren låter katten äta mer mat än den behöver.

Anmäl
2009-09-21 14:50 #40 av: [GunillaR]

# 39 - Ja, jag har mina starka misstankar om att det serveras lite smask som räksallad och annat som katter inte ska ha. Räkor och skinka må vara ok, men inte räk- och skinksallad.

Anmäl
2009-09-21 21:41 #41 av: MaalinF

#38 Bara för att katter är innekatter behöver det inte alls betyda att man skall skjuta på kastreringen, snarare tvärtom tycker jag. Innekatter liksom fertila utekatter kan börja markera Utomhus är det en sak, men när det börjar bli i sängen eller på garderiner är det inte lika roligt längre :)

Anmäl
2009-09-21 22:57 #42 av: Lena

#37 Om du hade kommit lite längre i din utbildning och själv fått gjort ett examensarbete hade du nog fått en annan bild av vad forskning, vetenskap och kunskap står för. Forskning bygger nämligen på mer än en enskild persons åsikter och tyckanden. Kritisk ska man alltid vara, det ingår i den akademiska världen. Det blir man om inte annat varse när man ska gå upp med sin uppsats.

Nej jag tycker inte att man ska förakta kunskap. Det är ju faktiskt det som får världen att gå framåt. Om inte kunskapen hade utvecklats hade det t.ex. inte funnits några veterinärer och ingen bot för våra katters sjukdomar. Hur kul hade det varit?

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-21 23:59 #43 av: oh-la

#42, med tanke på att jag lever ihop med en akademiker, och själv har läst ett av tre år med bland annat informationssök och forskningmetodik på chemat vet jag så mycket att en person på akademisk nivåinte ska lära ut fullständiga felaktigheter. frågar någon vilken studie ett uttalande bygger på ska man kunna redogöra för det. de exemplen jag tar ovan är uttalande som inte alls bygger på någon typ av förankring i forskning utan är egna slutsatser som sedan lärs ut på högskolenivå. sedan förstår jag inte riktigt ved du menar, för jag har inte sagt någonstans att forskning bara bygger på en persons åsikter och tyckanden.

dit jag ville komma med mitt uttalande, med tanke på påståenden jag sett i vissa inlägg om att en veterinär,i detta fallet, nog lär sig allt de behöver veta på programmet så vågar jag nog säga nej. de lär sig inte allt. hade vi haft fler skolor än en hade de säkerligen lärt sig olika. även föreläsare är människor och färgar sin föreläsning med egna åsikter, även om de inte får. om en föreläsare anser att det är oetiskt att kastrera en kattunge innan 6 månaders ålder kommer det säkert färga den föreläsningen. och eftersom vi bara har en utbildning för att bli veterinär i sverige är det ju inte så underligt om det inte är mer förankrat med t.ex. tidig kastrering.

tycker dock att ditt inlägg var lite onödigt "klappa på huvudet", men jag kanske tolkade det helt fel.

Anmäl
2009-09-22 11:43 #44 av: Mainebusters

Ett litet inflikande.. hade kontakt med vet. idag i ett ärende och passade då på att fråga om detta med tidig kastrering..

De gör det inte pga narkosens risker och det har tydligen börjat komma uppgifter på att det hämmar tillväxten på de små.

Och NEJ, det var inte min vanliga vet. jag talade med. Finns säkert någon som undrar det. Flört

Anmäl
2009-09-22 12:12 #45 av: MaalinF

#44

Det finns tyvärr för få uppgifter för att avgöra om fallet verkligen är så eftersom det inte finns så mycket studier på det. Och det handlar inte om att tillväxten hämmas (det låter så negativt/nedsättande) utan bara att katten eventuellt kanske inte bli lika stor. Det i sig är ingen direkt fara.

Anmäl
2009-09-22 12:15 #46 av: [Daisy-Moa-Elsa]

En tanke runt #45 inlägg, vare sig emot eller för tidigkastering så ser jag en "fara" med att ifall så är katter som kastreras tidigare inte blir lika stora då det finns så många som önskar sig små katter och man kommer använda sig av det för att få dem mindre. Men låt oss hoppas att så inte är fallet att det hämmar när mer studier gjorts

Anmäl
2009-09-22 12:45 #47 av: Mainebusters

#46  Det var ju också en tanke..

#45  Att tillväxten hämmas låter inte nedsättande. Det låter illa i mina öron. Tycker nog att katten ska få växa till sig som den ska. Det kanske inte är någon fara med att katten blir mindre, men är det inte att manipulera med katten? Hittade inget bättre ord.. *ler*

"bara att den ev. inte blir lika stor". Det är inte så bara, då kan jag gott vänta några månader till. OM det inte finns särskilda skäl.

Och om det finns för få uppgifter så ska man kanske vänta tills det finns tillräckligt med bevis? Mina funderingar bara..

 

Anmäl
2009-09-22 13:07 #48 av: MaalinF

#47 Precis vad jag menade, det behöver int framställas som illa när det inte idag finns några speciella belägg eller ens studier som tyder på detta.

Det finns inga studier på hur katten påverkas på detta, men däremot så finns det studier på att tidig kastrering fungerar och är ett mycket bra alternativ, så jag går hellre på det.

Storleken har inte betydelse Flört

Anmäl
2009-09-22 13:15 #49 av: Mainebusters

Låter hemskt. Kastrera tidigt och sedan strunta i om katten inte växer normalt. För blir den mindre än "normen" så är det ju inte naturligt.. Min tolkning.. Glad 

Anmäl
2009-09-22 13:33 #50 av: MaalinF

#49 Du har en förmåga att tolka det till något negativt väldigt ofta och överdriva.

Det är ingen som har pratat om att strunta i att katten inte skall växa normalt. Katten växer normalt men blir eventuellt inte lika stor som den kunde ha blivit. Och som sagt så finns inga direkta studier på detta än, bara indikationer.

Anmäl
2009-09-22 14:00 #51 av: Mainebusters

Jag skrev att det var MIN tolkning.. Flört

Du får sedan tolka bäst du vill.. Överdrift? Också din tolkning..

Tänk vad behändigt det är att använda det ordet! Glad

Anmäl
2009-09-22 15:40 #52 av: Silvestris

Tillväxten på tidigt kastrerade katter vs. traditionellt kastrerade katter har studerats rätt så noga då en av de tidigaste farhågorna var just att tillväxten skulle hämmas. Idag finns inga vetenskapliga indikationer på att tillväxten hos tidigt kastrerade katter hämmas! Jag vet att många veterinärer är oroliga för detta och jag vet att många veterinärer är oroliga för en ökad risk för FLUTD vid tidig kastrering. De är oroliga helt i onödan. Det är två av de mest studerade områdena och resultaten av den forskning som finns idag (och det finns mycket forskning) är:

- Tillväxten hämmas inte. Tvärtom! Eftersom epifysplattorna tar längre tid på sig att slutas hos en katt som kastreras före könsmognad än hos en som kastreras efter könsmognad kommer rörbenen bli något längre hos katten som kastreras före könsmognad. Det är en skillnad som inte är synlig för blotta ögat och den medför inga hälsoproblem.

Notera att jag skriver före könsmognad, detta händer alltså även om den icke könsmogna katten är 8 månader eller 12 månader gammal vid kastreringen.

- Risken för FLUTD ökar inte. Om någon skillnad finns är det snarare så att tidigt kastrerade katter löper mindre risk att utveckla FLUTD än traditionellt kastrerade katter. Varför vet man inte.

Anmäl
2009-09-22 15:46 #53 av: [Daisy-Moa-Elsa]

Låter mycket bra att man just studerat det och haft det i åtankarna länge, vore ju trist om en marknad uppstod för små katter på sådana grunder.

 

FLUTD? Får du gärna förklara lite mer vad det är för en novis

Anmäl
2009-09-22 15:51 #54 av: Silvestris

#53

FLUTD är en förkortning för alla problem katten kan drabbas av i urinvägarna (urinvägsinfektion, urinvägsinflammation, kristaller, stenar osv.)

Anmäl
2009-09-22 15:52 #55 av: [Daisy-Moa-Elsa]

Ah okej då är jag med, tackar

Anmäl
2009-09-22 16:48 #56 av: Annaliz

Vare sig ökad eller minskad tillväxt, så kan katter få problem utav det. Det kan dessutom växa ojämnt och blir då ett ännu större problem för katten.

Anmäl
2009-09-22 17:12 #57 av: MaalinF

#56 Källa?

Anmäl
2009-09-22 18:24 #58 av: Hawknestgrove

För att komma med dumma fakta, så se vad jag fick för kokosvar på min Blocketannons, där jag formulerar mig så  här ....


Vill ni bli våra trogna uppassare för ca 20 år framåt? Vi är inte leveransklara ännu, men när vi blir 12 veckor, den 12 oktober, då får vi flytta. Vi är då vaccinerade, ID-märkta,registrerade både hos SKK och Sverak och kastrerade. Vi flyttar väldigt gärna ihop, då vi är bröder,vi blev moderlösa för ett par veckor sedan och togs om hand av Kattkedjan. Vi är inga leksaker och om vi ska flytta till var sin familj, så vill vi ha sällskap av annan kisse eller av någon, som är hemma på dagarna. Om ni bor lugnt och trafiksäkert, så kan vi få gå ut, men är det i stan, så vill vi bli innekatter. Köpeavtal skrivs. Om ni köper oss båda, så kostar vi 1000 kr tillsammans.Annars som nedan.

svaret....

Man får väl absolut inte kastrera katter när dem är 12 veckor!!
Dem ska väl vara 6 månader för att en veterinär ska genomgöra npgot
sådant....

idiot von Dåre.....eller hur?.....Skrattande

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2009-09-22 18:32 #59 av: Mainebusters

Ha ha.. då är vi flera idioter härute! Flört Fast jag säger inte att man inte får, jag säger bara att jag inte skulle göra det.. en viss skillnad.

Anmäl
2009-09-22 18:59 #60 av: Lena

#43 Det är därför vi måste luta oss mot utländsk forskning i ämnet - vilket är precis vad som gjorts i den här studien. Kan hålla med dig om att veterinärer som bara har svensk veterinärutbildning inte har tillräckligt med kunskaper. Särskilt inte när det kommer till katt. För att få det måste man skaffa sig kompletternade utbildning utomlands.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-22 19:15 #61 av: Hawknestgrove

ja och jag var i färd med, att i värsta fall åka ner till Göteborg med killarna. Sa det till vår vet. Men hon sa ju att det är inga problem, bara bra att göra det tidigt och så skönt att kunna leverera kastrerade kissar! Då behöver man inte oroa sig för den biten! Påpekar, att denna vet är väldigt ung och norska....Alltså utbildad i NOrge.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2009-09-22 23:32 #62 av: MaalinF

Veterinären som jag rekommenderade Kusten via PM, han är norrman i grunden han med :D

Anmäl
2009-09-22 23:51 #63 av: Lena

#62 Tror vi talar om samma veterinär. Vederbörande är specialicerad på katt och har förutom både norsk och svensk veterinärutbildning även vidareutbildat sig i bl.a. England.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-09-22 23:56 #64 av: MaalinF

Japp, det är samma.

Anmäl
2009-09-23 00:01 #65 av: Cessy

Tja oavsett undersökning hit o undersökning dit, så är det väl huvudsaken att huskatter o raskatter som inte skall användas till avel blir kastrerade. För det är väl ändå det allt detta ska syfta till o för det andra så får man rätta sig efter vad den vetrinären som ska utföra ingreppet klarar av. Då spelar det faktiskt ingen roll om man tycker det ena eller det andra.

Sedan får väl folk lov o tycka olika utan att man behöver spilla så mycket tid o kraft på det. Vi är olika helt enkelt, måste det verkligen vara märkvärdiga än så???

Anmäl
2009-09-23 00:22 #66 av: Annaliz

#57

Increased long bone length was observed in both males and females in Groups 1 and 2. This appeared to be due to the fact that physeal closing (closure of the bone growth plate) was delayed in Groups 1 & 2. This explains why cats neutered and spayed as kittens are frequently larger (longer and taller) than unaltered cats or cats altered later in life. This seems to be particularly true for males.

Increased long bone length occurred in both males and females in Groups 1 and 2 due to delayed closure of the bone growth plate. Early neutered cats, especially males, are frequently longer and taller than unneutered/late-neutered cats rather than stunted.

Early neutering appeared to be problematic for some races when it came to their growth and bone lenght. The study resulted in unequal bone lenght, where males were particular exposed. This long term side effects are unusual, the risk is very low. Cats involved in the study have now been followed for over five years, with just a few negative side effects reported.

Anmäl
2009-09-23 00:57 #67 av: Hawknestgrove

ja man får ta det onda med det goda... OCh som sagt har jag som nu fått en chans att kastrera så tidigt då VET jag att det är gjort....

litar ju liksom mer på mig själv än andra....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2009-09-23 01:58 #68 av: Silvestris

#66

Vilken studie har du citerat?

Anmäl
2009-09-23 02:01 #69 av: Silvestris

#60

Nu när du säger det så kommer jag faktiskt på att ingen av de två veterinärer som kastrerat mina kattungar har utbildad sig i Sverige.

Anmäl
2009-09-23 13:43 #70 av: Annaliz

#68 Jag har citerat flera olika studier, The Cat Fanciers' Association, Inc. Early Spay/Neuter in the cat Developmental and Behavioral Effects of Prepubertal Gonadectomy. Mark S. Bloomberg, DVM, MS; W.P. Stubbs, DVM; D.F. Senior, BVSc; Thomas J. Lane, BS, DVM; University of Florida at Gainesville. Funded by the Winn Feline Foundation, February 1991. Continuation funded February 1992. The Anti-Neutering Lobby 2000 etc etc etc...

Anmäl
2009-09-23 13:56 #71 av: oh-la

#70, kan du länka till dem istället? tyvärr säger inte texten så mycket eftersom man inte kan, t.ex., utröna åldern på de olika testgrupperna. det gör ju t.ex. ganska stor skilnad om testgrupp 1 är kattungar 12 veckor, och testgrupp 2 är kattungar 6 månader, eller om det gäller för 6 månader respektive katter kastrerade efter 1 års ålder.

Anmäl
2009-09-23 15:07 #72 av: Silvestris

#70

Om det är fler studier än de du nämner du citerar skulle det vara intressant att veta vilka. Enstaka citat säger ju tyvärr inte så mycket om studien det är taget ifrån.

Anmäl
2009-09-23 17:22 #73 av: Annaliz

#71 och #72 Ja, jag skulle ha länkat mina 8 sidor istället ;) Jag tog bara enstaka citat som bekräftar det jag skrev. Jag får leta upp dem och länka senare, för det tog ett tag att hitta dem från början, då dessa bieffekter inte är vanligt förekommande. Men det fanns en liten risk iallafall. De flesta förespråkar tidig kastrering ändå. Grupp 1 är kastrerade katter vid 7-8 veckors ålder och Grupp 2 är kastrerade katter vid 12-13 veckors ålder och Grupp 3 är kastrerade katter från 6-12 månader.

Anmäl
2010-01-25 21:10 #74 av: MiniAndMe

ska snart kastrera min lilla snuttegull Mjau som fyller 7 månader på torsdag.... :)

Anmäl
2010-10-13 20:04 #75 av: Hawknestgrove

det finns en tankegång och det är den totala vinsten....ju tidigre kastrering, desto mindre risk för att katterna förökar sig och då kan man kanske väga vissa nackdelar  mot fördelarna

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-10-13 22:46 #76 av: Thiah

Jag skulle gärna haft våra katter "kastrerade och klara" vid leverans. Jag skulle betalt extra för att våran kattflicka skulle vart kastrerad när hon kom, och jag skulle även väntat några veckor extra. (hanen fick vi redan vid 9 veckor tyvärr)

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Anmäl
2010-11-07 15:22 #77 av: SofiaSoderberg

Är det någon vänlig själ som vet någon veterinär i Örebro-trakterna som utför tidig kastrering? Vi kan tänka oss att åka ca tio mil men ju närmare desto bättre såklart.

Vår katt är 16 veckor och väger ca 1,5 kg. Anledningen till att vi vill kastrera honom tidigt är för att vår gamla misse är njursjuk och orkar inte med den lilles konstanta påhopp och dominans-beteende och efter nogrann läsning på internet så vill vi testa att kastrera honom och se om han lugnar ner sig något. Annars måste vi såklart omplacera kattungen men vi vill testa allt innan vi fattar ett sådant beslut.

 

Så tacksam för alla tänkbara svar!

Anmäl
2010-11-07 15:49 #78 av: IceJossan

#77 Hör med Karin Simonsson (i Hidinge, vid Lanna), hon kan kastrera tidigt ibland. Hon kör på minimumvikt istället för att haka upp sig på ålder, men jag vet dock inte hur gärna hon gör det. Men förklara läget och se vad hon säger.

Om det finns andra vet jag tyvärr inte.

Anmäl
2010-11-07 16:13 #79 av: SofiaSoderberg

Åh är så tacksam för ett snabbt svar!

Jag har faktiskt skrivit upp henne på min "ringa runt" lista som jag ska gå igenom imorgon. Vet du vad minimumvikten är enligt henne?

 

Mvh Sofia

Anmäl
2010-11-07 16:19 #80 av: IceJossan

#79 Nej tyvrr kommer jag inte ihåg... Troligen nåt på 2kg, men närmare än så vet jag inte. Det var nog ett år sen vi pratade om det.

Anmäl
2010-11-07 16:42 #81 av: SofiaSoderberg

Okej, ja jag har hört 1,5 kg men jag är inte helt hundra... :/ Tack ändå!

 

 

Anmäl
2010-11-07 16:43 #82 av: IceJossan

#81 Det är mycket möjligt, det var som sagt så länge sen :P Bara att fråga! :)

Anmäl
2010-11-07 17:07 #83 av: [Emma--]

Men om veterinären får höra om situationen kanske det är okej ändå.

Medarbetare på devon rex ifokus & katter ifokus

Anmäl
2010-11-07 18:44 #84 av: IceJossan

Ja jag kan tro att det är så. Karin är inte omöjlig, hon kan göra vad som krävs när andra veterinärer har andra principer. Hoppas det gäller tidig kastrering också :)

Anmäl
2010-11-07 19:48 #85 av: SofiaSoderberg

Jag håller fullständigt med om det ni skrivit ovan. Och jag hoppas också såklart att veterinärer är schyssta och lyssnar och sätter sig in i just vår situation. Vi vill ju göra det bästa för båda katterna, även om det skulle betyda att vi får (till slut) omplacera den lilla.. för han skulle lättare få ett nytt hem och vi släpper inte våran stora kille som dessutom är njus-sjuk. Och vi kommer göra allt som tänkas kan för dom båda och vi tror (hoppas!) att minstingen kommer bli lugnare av kastrering..det säger de flesta så det är ju värt ett försök såklart. Under tiden är dom skilda på natten och den stora bor hos oss då och den lilla i vardagsrummet (med låda, vatten o mat). För dagarna kan vi ju hålla koll, spraya vatten för att få den lilla att fatta... gah man blir ju tokig till slut! Vi hoppas verkligen att kastrering hjälper för vi är smått desperata nu...

 

Mvh!

Anmäl
2010-11-07 19:52 #86 av: IceJossan

#85 En fundering bara: Du har inte funderat på att skaffa en kompis till den lille? Uppenbarligen är inte din gammelkatt någon bra kompis och då är det klart att lillen blir frustrerad och SKA ha igång honom. Är de två likasinnade tillsammans så låter de troligen "surgubben" vara ifred eftersom han inte är rolig.

Anmäl
2010-11-07 20:46 #87 av: Jourhemmet

Det är väl klart att den lille vill busa, han är ju bara en bebbe. Tror det blir helfel om ni sprutar vatten på honom, det låter fruktansvärt. Nää.. omplacera den lille till ett hem där han har någon att leka med är min inställning.

Anmäl
2010-11-07 20:50 #88 av: SofiaSoderberg

Nej vi vågar inte prova att ta en till, vi vill inte stressa honom ännu mer. Vår ännu äldre katt gick bort hastigt i njursvikt för ca två-tre månader sen och han har liksom inte repat sig efter den förlusten.. det var därför vi skaffade en liten som skulle pigga upp honom lite, o så får vi reda på att han också har dåliga njurar fast inte lika akut som vår äldsta..men han är fortfarande sjuk och kan leva antingen en vecka upp till flera år.. vi vågar inte riskera att det blir ännu värre.

Anmäl
2010-11-07 21:05 #89 av: IceJossan

Okej, hoppas kastrering hjälper då. Däremot är jag inte så övertygad om att det kommer göra det. Dominansbeteended hos er kattunge beror troligen på att han helt enkelt blir frustrerad över att "storebror" inte vill leka.

Det är ju visserligen för sent för detta nu, men alltid när jag pratar med kattköpare så talar jag om hur viktigt det kan vara att de väljer rätt katt, alltså en som matchar den man redan har. Det är många gånger som det blir så fel att de måste lämna tillbaka nya katten/kattungen för att den inte passade ihop med den som redan bodde i hemmet. När det gäller unga katter är det ofta att de är för på och ska busa med andra katten hela tiden, de blir så påfrestande för den som inte vill leka. Många tror "katt som katt", men med den inställningen vid kattköp är det som bäddat för problem. Aktivitetsnivån och intressen (ex brottning eller lek med bollar) spelar så stor roll.

Hoppas att det löser sig iaf.

Anmäl
2010-11-07 22:37 #90 av: Hawknestgrove

Om du vill åka en bit, så finns vår vet i strömstad, distriktsveterinären. HAn kastrerar tidigt..... och killar kastrerar även vår andra vet här i strömstad. från 12 veckors ålder.jag pmar dig telefonnummer till dem

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-11-07 23:46 #91 av: SofiaSoderberg

Ja alltså det här med att spruta vatten är en ganska vanlig grej många gör för att dresera eller vad man ska säga.. det är klart att vi inte springer runt o sprutar vatten på honom hela tiden men vi markerar när han gör fel och det ser jag inga som helst problem med eftersom det faktiskt ger positivt resultat. Det är ju skillnad på lek och dominans, det börjar ofta som lek men resulterar i maktkamp o då vår sjuke katt inte orkar så måste vi ju hjälpa honom.

Jo jag vet att alla katter inte passar ihop men nu var det så att vi fick honom när han var tio veckor då hans mamma lämnat ungarna och ägaren ville bara sälja katterna så snabbt som möjligt. Dock tog vi den lugnaste av de tre och i början var han inte lika ättrig utan det har stegvis ökat. När du skriver katt som katt så vill jag förklara att jag har haft katter i hela mitt liv och jobbar på ett katthem så jag är fullt medveten om att alla inte passar ihop och att ingen är den andra lik.

Vi har även haft en homeopat hemma för vår njur-sjuke katt som nu går i behandling hos henne och vi hoppas att det ger positiva resultat. Så vi gör ALLT vi kan.

Strömstad är alldeles för långt, över 30 mil och det vetetusan om vår lillkille klarar en sån bilresa..

Anmäl
2010-11-07 23:54 #92 av: Hawknestgrove

bara för kastrering så fixar han det.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-11-08 00:03 #93 av: SofiaSoderberg

Tror du? Alltså det tar minst fyra timmar att köra, vi har nämligen semestrat där för några år sen o det tog ca fyra timmar.. Är det verkligen bra för katten att åka så långt i en bur?

Anmäl
2010-11-08 00:06 #94 av: SofiaSoderberg

Nej, jag ringer runt till alla veterinärer jag kan få tag på imorgonbitti, har tagit ledigt imorgon pga detta. Det får bli strömstad i värsta fall...

Tack för alla svar!

Anmäl
2010-11-08 00:06 #95 av: Jourhemmet

Klart han är "ättrig" när han inte har någon att leka med. Måste ju finnas någon närmare som kastrerar, jag skulle inte heler sitta och bila med en liten kisse i 30 mil.

Sedan tror jag inte på att han blir mindre busig och på om han blir kastrerad. Han är ju i busåldern Flört

Anmäl
2010-11-08 00:12 #96 av: Hawknestgrove

ja nog 17 ska du kunna hitta någon på närmare håll. men  om inget annat dyker upp, så finns det här.....  från Örebro tar ju ca tre timmar.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-11-08 00:27 #97 av: IceJossan

Karin Simonsson kastrerar och ID-märker på drop in på Pet Products på tisdagar, då behövs ingen tidsbokning, det är kalasbra. Men eftersom han är så liten så måste du ju ringa först och kolla så att hon verkligen kastrerar så tidigt.

Jättebra att du gör vad du kan - det är dumt nog alldeles för få som är villiga att engagera sig när det är problem med deras katter :(

HOPPAS att det går bra!!

Försök även att trötta ut lillskiten på egen hand, med brottningsmatcher med svetshandske, kojbygge, laserpekare, och även hjärngympa osv.. :)

Anmäl
2010-11-08 00:49 #98 av: vino

Närjag kastrerat hankatt så villde behålla katten tills han vaknat för att se att alltär ok. Det låter väldigtenkelt att kastrera på drop-in? Då föredrar jag attlämna in katten och hämta senarepå dagen när han vaknat.

Har intetillämpat tidig kastrering.

Anmäl
2010-11-08 00:53 #99 av: IceJossan

#98 De privatpraktiserande veterinärer med egna mottagningar (alltså inte djursjukhus) jag har kontakt med i Örebro låter kisse åka hem på en gång. De verkar tycka att det är bättre att kisse får vakna hemma istället för på ett okänt läskigt ställe. De litar väl på att man som djurägare håller koll. Detta tycker jag känns bra.

Anmäl
2010-11-08 01:46 #100 av: SofiaSoderberg

Oj vilka svar, är evigt tacksam för ert engagemang!

Nej fyra timmar med min sambo framför ratten hahaGlad

Ja jag vet att kattungar är ättriga, men vår Bosse är nog fasen ett måndagsex haha, nej skämt o sido, vi älskar båda våra missar och vill deras bästa. Det är bara så jobbigt om vi måste ta beslutet för omplacering då man såklart fäster sig så otroligt för de fyrbenta. Speciellt jobbigt eftersom vår minsting var lite "tröst" efter att vår äldsta gick bort så hastigt i akut njursvikt för några månader sen..

Ja busar gör vi hela tiden med honom.. bygger koja och en stor klätterställning, laserpekare, bygger rått-lekställning, ja ALLT. Ja han är i busåldern, men att konstant kasta sig kring Qaspers hals och nacke och höra hans skrik är inge roligt.. o Bosse börjar bli mer o mer dominant och det är Qasper inte alls van vid då vår förra katt var den lugnaste man kan tänka sig..Men nu ska jag försöka tänka positivt och fokusera på kastrering och djurhomeopati för Qaspers del. Vi vill att detta ska fungera, det gör ont inombords och vi är helt utmattade min sambo o jag...

Hjärngympa får du gärna berätta mer om.

Oj jippi nu har Bosse lärt sig öppna dörrar medan jag skriver... AHH!

Anmäl
2010-11-08 01:48 #101 av: SofiaSoderberg

Glömde kommentera om Karin Simonsson. Jag har läst lite om henne nu efter tips från er, och hon verkar ju helt underbar. Hon har fått världens bästa recensioner så jag hoppas att hon vill ta an vår Bosse.

Anmäl
2010-11-08 02:10 #102 av: IceJossan

 

Inga problem, här hjälps vi åt :)

Jag har haft en precis likadan kattunge på jour! Fy sjutton vilket "måndagsexemplar" det var - visserligen underbart söt, men ojojoj vad skenet bedrog. Han hängde konstant om halsen på "storebrorsorna" - drev dem till vansinne :P Dock är de inte sena med att säga ifrån, men till slut gav de upp eftersom lillen aldrig gav sig. Men tyvärr kan jag inte bidra med hur han slutade med detta, eftersom han blev adopterad till en annan familj innan vi hann få bukt med hans hyss.

Dock kanske det går att försöka ta Bosse på bar gärning hela tiden - så fort han flyger på Qasper så tar ni tag om Bosse och skjutsar iväg honom, samtidigt som ni säger "nej", knäpper med fingrarna eller annat som funkar som konsekvent tillrättavisning. Detta körde jag på när 2 andra jourkattungar var i vägen jämt, även när jag skulle leka med mina egna katter. På detta sätt lärde de sig att när "storebrorsorna" hade leksaken så var den paxad. Det kanske går att göra samma sak med Bosse?

Se dock till att vara väldigt konsekvent - den lillskit jag hade (som ser såååå snäll och oskyldig ut på bilden!) blev frustrerad och grinig när han fick tillsägelser och det krävdes mycket längre tid och tålamod än övriga kattungar jag haft. De brukar lära sig efter några få gånger, men vad jag är sa ifrån om så tog han tag i mig och bet och sparkade och blev bara grinig när jag sa ifrån mer. Men till slut gav han sig.

 

Anmäl
2010-11-08 12:21 #103 av: SofiaSoderberg

Ja vi försöker ta honom på bar gärning som du skrev, vi tar tag o skjutsar iväg honom..och faktiskt så blir det lite lite bättre en pyttestund tills han glömt det.. sen går det några sekunder o så fortsätter han... när han är så vild så han ser svart (du vet nog precis vad jag menar:)) då skiter han fullständigt i våra tillrättavisningar... Qasper både spottar, fräster och morrar o då kan han till slut ge sig...en stund... ja fy va jobbigt det är hemma nu.. önskar ingen den här situationen..

Vi fick en veterinärtid på torsdag i Arboga endast några mil från Örebro. Så det känns skönt, och fungerar det inte med kastrering så får vi ju kanske överväga omplacering.. men det vill man ju såklart inte... men som sagt, situationen är ohållbar för Qasper så då måste vi ju agera..

Förresten hur gammal var din lille när han till slut gav sig? Snälla sig inte att han blev så gammal som ett år..!!!

Anmäl
2010-11-08 12:31 #104 av: IceJossan

Hehe jo det där att han blir helt svart i ögonen känner jag minsann igen!

Tyvärr gav han sig inte innan han flyttade till en annan familj. Jag var bara jourhem åt honom tills han blev adopterad. Vad jag vet så skötte han sig rätt bra i nya familjen där han fick någon som ville leka med honom.

Men när han blir såndär, helt svart i ögonen, stäng in Qasper en stund i ett rum där han får vara ifred, och härja loss ordentligt med Bosse. Jag tänkte först skriva att du och Bosse ska stänga in er, men då kan det nog bli fel, att Bosse kopplar hans attack mot Qasper till att du ger honom uppmärksamhet, om du förstår vad jag menar. Och att stänga in Bosse själv, njä han har ju bara överskottsenergi och det blir nog knappast bättre om han blit "tvingad" att hålla inne energin ännu mera.

Sen vet jag en familj som adopterade ett brödrapar från Örebro Katthem, varav en var en riiiiiktig odåga, precis som min jouris och din Bosse. Jäklar vad han kunde vara elak! Men inte mot sin bror, utan mot de 2 andra katterna i hemmet. Han smög på dem, och lilltösen blev riktigt rädd för honom. Men detta löste de genom att sätta halsband med pinlga på Amri, bråkstaken. På så vis hörde de andra katterna honom även om han själv trodde att han var hemlig, och de kunde då vara beredda när han kom farandes. Efter ett tag så var de två "fienderna" bästisar :)

Anmäl
2010-11-08 14:50 #105 av: Hawknestgrove

men så toppen!!!!!! Det är ju inte långt alls... när vi har kastrerat  här, så har de börjat vakan upp efter ca en timma. OCh man kan säga till att de ska ha en uppvakningsspruta.

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-11-09 01:10 #106 av: SofiaSoderberg

Ja vi gör så som du beskriver, går undan med Qasper så Bosse får springa av sig.. det är tur att vi är två hemma så vi kan koncentrera oss på en var.. hehe

Nej att tvinga honom att bli lugnare får endast motsatt effekt. Vi skippar vattensprayandet också o säger bara nej och skjutsar iväg honom.. o så leker vi med honom såklart, så ofta och så länge han vill och behöver. Men idag är den bästa dagen hittiills..Bosse har inte varit lika ättrig mot Qasper som han varit de sista veckorna. och han har lekt gärnet med råttor o allt vad han hittat.. så dom ggr Qasper fräst åt honom typ "nu räcker det" har Bosse kutat vidare o fortsätt leken ensam eller med oss. Är det bara för att vi inte gått på helspänd idag med vattenflaskan i högsta högg och är två nervvrak? Har vi då påverkat Qaspers humör och som i sin tur påverkat Bosse... who knows?? Jag gillar den här utvecklingen, peppar peppar! Håll alla tummar att han blir ännu lugnare efter kastreringen så att missarna kan bli riktigt bra vänner... för vi vill ju såklart att det ska funka mellan dom.. o jag tror (hoppas!) att det kommer att göra det i framtiden, när Bosse växt till sig lite.. Qasper verkar dessutom svara positivt på homeopati-behandlingen och blir piggare o starkare faktiskt.

Jag får återkomma på fredag eller nåt:)

 

Mvh

Anmäl
2010-11-09 11:06 #107 av: IceJossan

Ja HOPPAS att det fortsätter i rätt riktning!!!

Visst påverkar ert humör katterna - kroppsspråket läser de snabbt! Det kan ju vara så att Bosse är en riktig ögontjänare som börjar fatta att man ska visa sig såååå snäll mot husse och matte när de tittar på, men att han sen kan se till att helvetet brakar lös ;) Så var det med den där Amri jag berättade om i förra inlägget - HELT oskyldig och suuupersnäll när man tittade, men så fort man vändre ryggen till så var han fruktansvärt elak mot en särskild annan katt som han utsett till sitt offer. Inget slagsmål, utan han stod över henne, stirrade, slog ibland, och stod så lääääänge och bara hotade tills nån kom dit. Jäklar vad han fick den andra katten att må dåligt :( Men som sagt - när vi såg honom var han så snäll så ;)

Men fortsätt som ni gör bara och hoppas att det fortsätter framåt :)  Ju mera ni tröttar ut Bosse desto mindre kommer han orka hetsa Qasper, och det kommer inte heller vara lika roligt att göra det eftersom han inte orkar.

Anmäl
2010-11-12 23:09 #108 av: SofiaSoderberg

Kul att träffas sådär på katthemmet, alltid roligt att träffa nya människor! Har du facebook? Tänkte man kunde snacka katter där..? :)

 

Mvh Sofia

Anmäl
2010-11-13 10:41 #109 av: Alexej

Här finns en lista med veterinärer som utför tidiga kastreringar.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2011-01-08 17:25 #110 av: lenaOkks

Jag har enbart kastrerat en unge vid 12 veckors ålder. Det har gått väldigt bra men det jag ser hos honom är han vid 6 månaders ålder är väldigt liten. Nu vet ju inte jag om han hade varit det utan den kastreringen och känner jag måste se fler för att kunna ana att de växer långsammare. Har annars kastrerat några vid 16-18 veckors ålder och även det har gått hur bra som helst och det känns tryggt att lämna iväg dem kastrerade.

Anmäl
2011-01-10 14:50 #111 av: Hawknestgrove

tror att lienheten inte har något samband, faktiskt... Där är väl snarare inavle en orsak. De katter som jag har här hemma, flickorna, är ju två stycken med största säkerhet inavel. OCh de är kastrerade ganska sent, vid 6-7 månaders ålder.Men de är små....Ok en är tjock, men  alltså väldigt liten...

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2011-03-02 18:30 #112 av: Arvida

Kastrering påverkar absolut tillväxten om den görs för tidigt, och det behöver absolut inte ha något med inavel att göra. Om än inavel kan påverka tillväxten. Min hane är snart ett år, och (ska användas i avel/raskatt) han blev mycket grövre och större när han blev fertil! Och då har han varit fertil i tre månader och ändå inte växt klart! Så skillnad gör det absolut. Det kan påverka växten åt andra hållet också, att katten växer på sig lite till och blir grövre, men då ska det göras när denne är vuxen.

Jag tycker det är helt rätt att kastrera hemlösa katter och huskatter, för att förhindra produktion av fler oönskade katter. Och jag förstår att det kanske krävs för kattungar också, innan de omplaceras. Men jag skulle aldrig våga lägga nån av mina katters avkommor under kniven vid så tidig ålder..

Men så är det ju en viss skillnad mellan raskatter och huskatter, i det avseendet om folk släpper ut dom vind för våg eller inte också.. trist men sant..

Vill avsluta med att säga att ni gör ett superjobb alla ni katt- och jourhem!

Anmäl
2011-03-02 18:45 #113 av: Arvida

Vill bara påpeka att jag kommer naturligtvis att kastrera mina avelsdjur när dom är klara i den kategorin! Och även att min hane blev grövre pga det manliga könshormonet!  Jag menar inte att katterna inte blir vuxna av tidig kastrering!!! Min kastrerade hane(som kastrerades vid 6 månander, samma ras) är mycket äldre, men klenare i både huvud och kropp. Vill man dessutom ställa ut katten, så kan det ju va bra att låta den utvecklas färdigt först.

Anmäl
2011-03-02 22:11 #114 av: Silvestris

#113

Problemet är att könspräglingen på hanar, tex. hankattskinderna är testosteronberoende så även om du kastrerar en hane efter 3 års fertilitet kommer kinderna tillbakabildas. Utställningsmässgt spelar det därför ingen roll om du kastrerar vid 12 veckors ålder eller vid 10 års ålder. Hankattsattributen är testosteronberoende. När katten kastreras försvinner testosteronet och "hankattskaraktären".

Det är ju inte heller så att tidigt kastrerade hankatter ser ut som honkatter eller något androgynt mellanting. Den medfödda lilla könsdimorfismen har även de.

Vem av dessa är kastrerad vid 15 veckors ålder och vem är fertil vuxen? Katt 1 och katt 2.

Anmäl
2011-03-09 19:39 #115 av: Arvida

Ja det är möjligt att det stämmer. Fast mina katters skillnad sitter inte bara i kinderna! Skelettet lär ju knappast tillbakabildas när jag kastrerar min fertila hane?!

Du jag har ingen aning faktiskt. Men så är jag ingen stjärna på devon heller..   

Det är klart att det kanske kan vara olika på olika katter. Inte det jag säger, jag har bara mina erfarenheter och mina vänners att gå på.

Jag skulle i varje fall aldrig våga lägga nån av kattungarna under kniven så tidigt. Jag håller mig till det som rekommenderas. Men det är som sagt upp till var och en, hur man vill och vågar. Jag är väl en fegis kanske..

 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.